Adresgegevens

Bedrijfswageninrichting Schreur
Groot Oever 15
7707 PW Balkbrug
T. 0655 167 917
E. info@bwischreur.nl

Veelgestelde vragen

Lees onze veelgestelde vragen.

Algemene voorwaarden Bedrijfswageninrichting Schreur

Recht van reclame: 1. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Bedrijfswageninrichting Schreur gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdrachtgever geleverde producten. 2. Bedrijfswageninrichting Schreur roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 3. Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Bedrijfswageninrichting Schreur, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de opdrachtgever. Vergoeding van bezorgkosten: 1. Indien de opdrachtgever tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Bedrijfswageninrichting Schreur heeft geretourneerd, dan zal Bedrijfswageninrichting Schreur eventuele door de opdrachtgever betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de opdrachtgever terugbetalen. 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Bedrijfswageninrichting Schreur voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. Vergoeding retourkosten: Indien de opdrachtgever een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdigretourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekeningvan de opdrachtgever. Opschortingsrecht: Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om denakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Eigendomsvoorbehoud: 1. Bedrijfswageninrichting Schreur blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Bedrijfswageninrichting Schreur op grond van wat voor met Bedrijfswageninrichting Schreurgesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 2. Tot die tijd kan Bedrijfswageninrichting Schreur zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud ende zaken terugnemen. 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 4. Indien Bedrijfswageninrichting Schreur een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Bedrijfswageninrichting Schreur het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Levertijd: 1. De door Bedrijfswageninrichting Schreur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de opdrachtgever het (elektronische) bestelprocesvolledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Bedrijfswageninrichting Schreur. 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Bedrijfswageninrichting Schreur niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking, verzending en transportkosten: 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de opdrachtgever, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Bedrijfswageninrichting Schreur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 2. Indien de opdrachtgever zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Bedrijfswageninrichting Schreur, bij gebreke waarvan Bedrijfswageninrichting Schreur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventuele schade. 3. Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Bewaring: 1. Indien de opdrachtgever bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de opdrachtgever. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Montage / Installatie: Wanneer Bedrijfswageninrichting Schreur zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt Bedrijfswageninrichting Schreur hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. Garantie: 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de opdrachtgever komen of vaneen derde die het product ten behoeve van de opdrachtgever in ontvangst neemt. Vrijwaring: De opdrachtgever vrijwaart Bedrijfswageninrichting Schreur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bedrijfswageninrichting Schreur geleverde producten en/of diensten. Ingebrekestelling: 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bedrijfswageninrichting Schreur. 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Bedrijfswageninrichting Schreur ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Bedrijfswageninrichting Schreur daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Aansprakelijkheid Bedrijfswageninrichting Schreur: 1. Indien Bedrijfswageninrichting Schreur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 2. Bedrijfswageninrichting Schreur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 3. Indien Bedrijfswageninrichting Schreur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een cataloguszijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 5. Aansprakelijkheid van Bedrijfswageninrichting Schreur voor diefstal van, schade aan en schadedoor zich onder Bedrijfswageninrichting Schreur bevindende motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover Bedrijfswageninrichting Schreur hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de(aansprakelijkheid) verzekering van Bedrijfswageninrichting Schreur voor de schade wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Bedrijfswageninrichting Schreur voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel. Vervaltermijn: Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Bedrijfswageninrichting Schreur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding: 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bedrijfswageninrichting Schreur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bedrijfswageninrichting Schreur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bedrijfswageninrichting Schreur in verzuim is. 3. Bedrijfswageninrichting Schreur heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bedrijfswageninrichting Schreur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Overmacht: 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bedrijfswageninrichting Schreur in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Bedrijfswageninrichting Schreur kan worden toegerekend in een van de wil van Bedrijfswageninrichting Schreur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bedrijfswageninrichting Schreur kan worden verlangd. 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Bedrijfswageninrichting Schreur één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bedrijfswageninrichting Schreur er weer aan kan voldoen. 3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 4. Bedrijfswageninrichting Schreur is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. Betaling: 1. Bedrijfswageninrichting Schreur bepaalt de betalingsvoorwaarden. Bedrijfswageninrichting Schreur mag een geheel of gedeeltelijke aanbetaling vragen voordat hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht, of betaling in gedeelten verlangen. 2. Bedrijfswageninrichting Schreur mag ervoor kiezen, facturen per e-mail te verzenden of op te nemen in een betaalportal. 3. De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen. De opdrachtgever mag niet verrekenen of opschorten, noch enige andere inhouding toepassen. 4. Als betaling geldt alleen de mededeling van de bank dat een bedrag op de factuur aangegeven bankrekening is bijgeschreven. Als de opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen die Bedrijfswageninrichting Schreur op de opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar. De (zakelijke) opdrachtgever is, zonder sommatie of ingebrekestelling, vanaf het moment van voornoemd verzuim de wettelijke(handels)rente verschuldigd over het gehele opeisbare bedrag en een ander onverminderd de verdere rechten die Bedrijfswageninrichting Schreur heeft. 5. Als de opdrachtgever niet op tijd is (geweest) met betalen, mag Bedrijfswageninrichting Schreur met een beroep op de onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW) de (verdere) uitvoering van iedere opdracht opschorten. 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Bedrijfswageninrichting Schreur op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 350,-. 7. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur). 8. De in de hiervoor genoemde lid 4 en lid 6 van dit artikel genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding is schadevergoeding op grond van de wet verschuldigd. 9. Nakoming van de betalingsverplichtingen geldt voor elk van de hoofdelijk of anderszins verbonden opdrachtgevers ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Wijziging algemene voorwaarden: 1. Bedrijfswageninrichting Schreur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan tevullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bedrijfswageninrichting Schreur zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

AVG | GDPR | ePrivacy,

Verklaring van gegevensbescherming

Bedrijfswageninrichting Schreur gevestigd aan Groot Oever 15, 7707 PW Balkbrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Website: https://bedrijfswageninrichtingschreur.nl/ Bedrijfswageninrichting Schreur Groot Oever 15 7707 PW Balkbrug info@bwischreur.nl Telefoon: 0655 167 917 Persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfswageninrichting Schreur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bwischreur.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Bedrijfswageninrichting Schreur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming: Bedrijfswageninrichting Schreur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijfswageninrichting Schreur ) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Bedrijfswageninrichting Schreur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: Bedrijfswageninrichting Schreur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijfswageninrichting Schreur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals in deze privacy verklaring verder omschreven. Bedrijfswageninrichting Schreur gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfswageninrichting Schreur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bwischreur.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bedrijfswageninrichting Schreur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Bedrijfswageninrichting Schreur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of viainfo@bwischreur.nl

Stuur ons een bericht

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens.